เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล264
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล965
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล162
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ352
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร148
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1046
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน138
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี241
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562438
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี150
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห่า150
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น032
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 146
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า148
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า032

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB