เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล242
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล943
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล139
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ337
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร136
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1031
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน123
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี227
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562421
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี137
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห่า136
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น023
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 132
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า134
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า025

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB