วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 8575  ตอบ 46  
เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 607  ตอบ 1  
น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 1487  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.น้ำเลา (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ขอร้องเรียนเรื่องน้ำไม่ไหล (19 เม.ย. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 3
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามตำแหน่งว่าง (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 207  ตอบ 2
อบต.ต้าผามอก เข้าห้ามให้หยุดจุดไฟเผาป่าจนถึงวันไหน รบกวนตอบหน่อย (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 2
อบต.ท่าข้าม ข้าราชการขายหวย (23 มี.ค. 2560)    อ่าน 185  ตอบ 2
อบต.ต้าผามอก สอบถามตำแหน่งว่างงาน (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 251  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ปัญหายุงลายชุกชุมที่บ้านปง หมู่ที่ 3 (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 265  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก เบี้ยยังชีพ ผู้สูฝอายุ (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 222  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ช่วยแก้ไขปัญหาไม่น้ำใช้ พื้นที่บ้านปง (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 341  ตอบ 0
 
    

 
 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.ร้องกวาง แก้ไขประกาศการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร้องกวาง [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 14 
ทต.ร้องกวาง ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรห [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.ทุ่งแล้ง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเทลานฌาปนสถาน ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.กาญจนา สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านดอนดี [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านกวาว [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กำหนด จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนมูล แผนการนำจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.สรอย ประกาศผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.สรอย ประกาศรายชื่อผู้ยืนซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วน [ 26 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว886 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880  [ 28 เม.ย. 2560 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว883  [ 28 เม.ย. 2560 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.2/ว827  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว867 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม กจ.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สล. มท 0801.3/ว37  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว840  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว837  [ 25 เม.ย. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว823  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 สน.คท  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว828  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว826  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2072  [ 24 เม.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]

 
 
    
 
[พร0023.2/ว1610] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงา [ 28 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว 1612] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการของ (อสม.)ปร [ 27 เม.ย. 2560 ]   
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการของ (อสม.)ปร [ 27 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.1/ว150] ขอเชิญประชุมข้าราชการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.1/ว149] ขอให้ชำระเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ปี 2557 และ ปี 2560 [ 26 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1591] การดำเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบฯ60 [ 26 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1584] การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติ [ 26 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว1583] การอบรมสัมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ - อปท)ประจ [ 26 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว148] จัดทำข้อมูลการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค [ 26 เม.ย. 2560 ]   
[พร0023.3/ว143] จัดทำข้อมูลติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรง [ 26 เม.ย. 2560 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552