วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 


โครงการที่เป็นนวัตกรรมกองทุน ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3890  ตอบ 46  
พระเครื่อง (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 9630  ตอบ 18  
สมควรที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านหรือยัง? (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 1340  ตอบ 13  
 
    
       
 
อบต.เหมืองหม้อ อบต.นาจักร มีความประสงค์รับโอนฯ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง สอบถาม เงินยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 57 (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า พระเครื่อง (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 9630  ตอบ 18
อบต.บ้านกลาง รับโอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมั้ยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ติดต่อหาญาติที่บ้านนาไร่เดียวครับ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 1
ทต.ร้องกวาง เทศบาลจัดงานลอยกระทง (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 1
ทต.ร้องกวาง อยากทราบประวัติอำเภอร้องกวางและหมู่บ้าน (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก สวัสดีครับบบบ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก เว็บไซต์ อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 7600  ตอบ 23
ทต.บ้านถิ่น ประกาศรับสมัครพนักงาน (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 2
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อ [ 23 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรั [ 23 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างงเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้า [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านกาซ้อง หมู่ที่ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกภายในตำบลเหมืองหม้อ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลา [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง สอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมแซมถนนแอลฟัลท [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สรอย ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สรอย [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]

 
 
     
 
ตารางสรุป มติ ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 (เอกสารเพิ่มเติม) [ 30 ต.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 (เอกสารเพิ่มเติม) [ 30 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3671] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเ [ 30 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.367] โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 29 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3652] การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ [ 29 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.3651] โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ "เที่ยวแพร่ ไม่แคร์หนาว" [ 29 ต.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 10/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   
ข้อทักท้วงของ สตง.การจัดงานลอยกระทงของ อปท. [ 29 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3649] การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศฯ [ 29 ต.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552