วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 80 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพรีวันสงกรานต์และวันผู้อายุ ป [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4296  ตอบ 46  
เงินผู้สูงอายุ (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 0  
หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 141  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.แม่ยางตาล โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 4829  ตอบ 49
ทต.ร้องกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เฉลิมพระเกียรติ)ไม่เหมือนทางเข้ามหาลัยเลยรกมากๆๆ (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 295  ตอบ 10
ทต.ช่อแฮ ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 6303  ตอบ 27
อบต.แม่ยางตาล รถบรรทุกขับเร็ว (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.แม่ป้าก ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบรมขยะ (17 ส.ค. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.ดอนมูล สอบถามตำแหน่งงาน (10 ส.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 1
อบต.วังชิ้น โรงไฟฟ้าชีวมวล ที่จะก่อสร้าง ที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้น (5 ส.ค. 2558)    อ่าน 662  ตอบ 4
ทต.ทุ่งโฮ้ง เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้ว (3 ส.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมด้าน [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลบ้านเหล่า เรื่องคู่มืองานบริการประชาชน [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ [ 14 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.ร้องกวาง ประมูลเช่าสูบและเก็บขนส่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถ [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง ราคกลางจ้างเหมารถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในตำบลร้องเข็ม(ยกเว้นหมู่ที่ 6 บ้านปากทาง) ตั [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง จ้างเหมารถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในตำบลร้องเข็ม(ยกเว้นหมู่ที่ 6 บ้านปากทาง) ตั้งแต่เด [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง ราคากลางจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า สวนสาธารณะเ [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า สวนสาธารณะเทศบาลตำ [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวทุ่ง คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวทุ่ง คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวทุ่ง คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ. ท [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จั๊วะ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
 
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]

 
 
    
 
[พร0023.2/ว3415-28สค58] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 8/58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3416-28สค58] การนำหลักสูตร โตไม่โกง ไปเป็นการเรียนการสอนในสถานศึกษาอปท [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3406-28สค58] 2- สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุและสวัสดิภาพผู้พิการ [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3406-28สค58] 1- สำรวจโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุและสวัสดิภาพผู้พิการ 58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว347] ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.4/ว346] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการ [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว3405] การโอนเงิรภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา สรรพสามิต (ส.ค. 58) [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว3397] รายงานผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ 2560 [ 28 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/3393] ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัด อปท. [ 27 ส.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว345] แจ้งปิด ระบบ e-plan [ 27 ส.ค. 2558 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552