วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 


โครงการที่เป็นนวัตกรรมกองทุน ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3883  ตอบ 46  
สมควรที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านหรือยัง? (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 1328  ตอบ 13  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2641  ตอบ 4  
 
    
       
 
อบต.ต้าผามอก สวัสดีครับบบบ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก เว็บไซต์ อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 7553  ตอบ 23
ทต.บ้านถิ่น ประกาศรับสมัครพนักงาน (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 2
อบต.ท่าข้าม  เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า สมควรที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านหรือยัง? (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 1328  ตอบ 13
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 3696  ตอบ 38
ทต.ร้องกวาง อยากให้เทศบาลสร้างถนนหลังเทศบาล ผ่านบ่อขยะไปบ้านหมู่5 .... (8 ต.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
ทต.แม่ปาน เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ตามหาคนครับชื่อ คุณสิทธิพันธ์ บุญมาภิ (2 ต.ค. 2557)    อ่าน 108  ตอบ 5
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (2 ต.ค. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 1
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อ [ 23 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรั [ 23 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟั [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.วังชิ้น ปิยมหาราช [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่คำมี ประชาสัมพันธ์รายรับ – รายจ่าย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ประจำปีงบประมาณ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการงดเหล้าในงานศพ ตำบลแม่คำมี ปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลแม่คำมีปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินงานโครงการแอ่วบ้านแป๋งครัว ปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเลา ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.เตาปูน พิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลา [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.1/ว.16296] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3561] การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ แล [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3560-] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/16288] ขอเชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชากา [ 22 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.360] สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท.ที่มีวุฒิ ป.ตรีพยาบาล [ 21 ต.ค. 2557 ]   
1-แบบฟอร์ม เสนอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
2-แบบฟอร์ม เสนอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว3531] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.359] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 21 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.358-] เปลี่ยนแปลงฐานะ และเปลี่ยนชื่อ อปท. [ 20 ต.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552