วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพรีวันสงกรานต์และวันผู้อายุ ป [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 204 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4934  ตอบ 46  
เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 153  ตอบ 1  
น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 220  ตอบ 0  
 
    
       
 
ทต.ร้องกวาง เครื่องออกกำลังกายซ่อมแซมนานจังครับ (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.น้ำเลา เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 133  ตอบ 2
อบต.ท่าข้าม ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามตำแหน่งว่าง (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ การเบิกค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ อบต.น้ำชำ อสุงเม่น จ.แพร่ (13 พ.ย. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา โรง (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
    

 
 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศชื่อผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างทำงานก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทล [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาโครงการวางท่อระบาย [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
ทต.ช่อแฮ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
ทต.ช่อแฮ โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองม่วงไข่ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ทุ่งน้าว ประชาสัมพันธ์เสียภาษี [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.ทุ่งน้าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
 
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท.  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว2543  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองรับทิศทางการบริหารงานขององค์กรในทศวรรษหน้า ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2544  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 book E-Library กศ. มท 0816.3/ว2523 [ข้อมูลรหัส] [คู่มือ]  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว2476  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/16230-16276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเสนอโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ระดับมัธยมศึกษา กศ. มท 0893.1/ว2541  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว2522  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2535  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2540  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2537  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]

 
 
    
 
[พร0023.3/ว558] การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2560 [ 8 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว557] 1-การประชุมแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 8 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว557] 2-การประชุมแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 8 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว4946] โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี [ 8 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว556] โครงการ จิตอาสา สถ. ทำความดีเพื่อแผ่นดิน [ 8 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว4957] เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 [ 8 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว4958] การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานระบบ E-LAAS [ 8 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว20106] การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.1/ว553] ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการ [ 6 ธ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว4917] การคัดเลือกผู่บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา ปี 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552