วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


ประชุมชี้แจงผู้ประกอบกิจการทำไม้ใพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 25 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3705  ตอบ 46  
ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2595  ตอบ 4  
 
    
       
 
ทต.วังชิ้น ความไม่เหมาะสมของความประพฤติเข้าข่ายชู้สาว (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 8
อบต.ตำหนักธรรม ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบล (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบล (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอเชิญสมัครอบรม “ราคากลางงานชลประทาน ” วันที่20-22 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ขอน (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่ม (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 1
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (26 ก.ค. 2557)    อ่าน 3331  ตอบ 35
ทต.บ้านถิ่น รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกฯ ห [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างซอย คสล. หลังตึกแถวนาเวียง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ สามแยกโรงพิมพ์ - ตลาดสดฝั่งตะวันออก [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ ร่วมกิจกรรม [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ EM Ball บำบัดลำน้ำแม่แคม [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำเลา คณะผู้บริหาร อบต.น้ำเลาศึกษาดูงานโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ต. [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรตืตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำชำ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลน้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ จะดำเนินการจัดโค [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ดำเนินการซักซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]

 
 
     
 
ตารางสรุป มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 7/2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
ตารางสรุป มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.2382] การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่า [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.244] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.2362] การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรณีหน [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2369] ขอความร่วมมือสำรวจกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2371] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี๒๕๕๗/๕๘ [ 24 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.243] ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาช [ 23 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.241] ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตามแบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 23 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.240] กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งช [ 23 ก.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552