วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพรีวันสงกรานต์และวันผู้อายุ ป [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 217 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4951  ตอบ 46  
เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 173  ตอบ 1  
น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 237  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (15 ม.ค. 2560)    อ่าน 1781  ตอบ 15
อบต.แม่จั๊วะ การเก็บขยะ (13 ม.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่จั๊วะ  เว็บไซต์ อบต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ม.ค. 2560)    อ่าน 289  ตอบ 1
อบต.เตาปูน สอบถาม บวชภาคฤดูร้อนปี2560 (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (22 ธ.ค. 2559)    อ่าน 7578  ตอบ 59
ทต.สอง ทดสอบ (18 ธ.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 2
อบต.หัวทุ่ง  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพท (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด นักวิชาการเผยแพร่ 4 องค์ก (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ช่างเครื่องกล 2 องค์การส่งเสริม (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง เครื่องออกกำลังกายซ่อมแซมนานจังครับ (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 62  ตอบ 1
 
    

 
 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.ช่อแฮ รักประเทศไทย [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ กิจกรรม ๕ ส. (ฺBig Cleaning Day) [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ ขบวนแห่มหาสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนตำบ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลคนดีศรีเมืองแพร่ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีฯ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.นาพูน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สายป่าช้า [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.นาพูน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.8 สายหน้าสำนักงานป่าไม้ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศการคำนวณราคากลางปรับปรุงประปา ม.1,9 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว74  [ 16 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว63  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว59  [ 12 ม.ค. 2560 ]
ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว60,ว61  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาธิไธยย่อ สธ ประจำพุทธศักราช 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว56  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว48  [ 12 ม.ค. 2560 ]
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2560 กศ.  [ 11 ม.ค. 2560 ]

 
 
    
 
[ประชาสัมพันธ์]การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและคุณภาพชีวิต [ 18 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว19] แนวทางการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน [ 17 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว16] ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประปีการศึกษา 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว17] โครงการฝึกอบรมข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในญี่ปุ่น [ 17 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.5/ว18] แจ้งการโอนเงิน อปท [ 17 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว14] คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด [ 13 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.1/ว15] การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย [ 13 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว151] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/17] รายงานขยะมูลฝอยQ1 [ 13 ม.ค. 2560 ]   
[พร0023.3/ว149] การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล [ 13 ม.ค. 2560 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552