วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
    

น้ำตกตาดซาววา
    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 8960  ตอบ 46  
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 175  ตอบ 0  
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 182  ตอบ 2  
 
    
       
 
อบต.ต้าผามอก ผลอนุมัติเงินสงเคราะห์เด็ก (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.น้ำเลา สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 64  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การห้ามประชาชนเข้าป่า หรือพื้นที่ทำกิน ในระหว่างวันที่อ25-31 มีนาคม2561 (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 82  ตอบ 2
อบต.ตำหนักธรรม โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (23 มี.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.เหมืองหม้อ สอยถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 175  ตอบ 2
อบต.ต้าผามอก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 มี.ค. 2561)    อ่าน 101  ตอบ 0
อบต.เตาปูน การทำงานของ พนักงานเก็บขยะอบต.เตาปูน (7 มี.ค. 2561)    อ่าน 145  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม ขอร้องเรียนเรื่องเก็บขยะตำบลท่าข้าม (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 135  ตอบ 0
 
    
       
 
 
    

 
 
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ใน 3 [ 9 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหาร [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหาร [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 23 

ไข่พอกไอโอดีน
 
 
 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง วันเทศบาล 24 เมษายน พ.ศ.2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา กิจกรรมมอบบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยม ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และวิธีการดำเนินการ เกี่ยวกับ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เตาปูน งานรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งแล้ง [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1135  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว1134  [ 23 เม.ย. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน (วันเทศบาล ประจำปี 2561) สล.  [ 23 เม.ย. 2561 ]
การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล สน.คท. มท 0808.2/ว1124  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว46  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/255  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว45  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว1065  [ 19 เม.ย. 2561 ]
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว1064  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1063  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2060  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว746  [ 18 เม.ย. 2561 ]

 
 
    
 
[พร0023.4/ว1512] แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยง [ 23 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.4/ว1513] แจ้งซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราช [ 23 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.5/ว1516] 1-รายงานการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ [ 23 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.5/ว1516] 2-รายงานการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ [ 23 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/ว135] ขออนุเคราะห์ ให้ อปท. กรอกแบบสอบถาม จัดทำผลการศึกษาวิเครา [ 20 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/1487] 1-การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 256 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/1487] 2-การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 256 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/1487] 3-การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 256 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/ว132] กำหนดจัดประชุมการมอบนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดื [ 18 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1454] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 งบอุดหนุนทั่ว [ 18 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1449] โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยะธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค [ 18 เม.ย. 2561 ]     
[พร0023.3/ว131] แจ้ง อปท.บางแห่งรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน และขอเร่งรัดทบทวน [ 17 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว128] แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิ [ 11 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว129] ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และ [ 11 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว130] การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/ว127] แจ้งโอนเงิน อปท. [ 10 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว5625] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุน [ 10 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/5646] การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555-2560 [ 10 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/5645] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2555-2560 [ 10 เม.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว124] แบบรายงานตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษส [ 9 เม.ย. 2561 ]   
    
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552