วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 32 


เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศิล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ตำบลบ้านเหล่า [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3850  ตอบ 46  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2629  ตอบ 4  
แถวนี้มีปลูก ผักกาดเขียวปลี (ผักโสภณ) ไหมครับ (29 ม.ค. 2557)    อ่าน 751  ตอบ 1  
 
    
       
 
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 479  ตอบ 6
ทต.ร้องกวาง เรียน เจ้าหน้าที่จัดทำเว็บไซต์ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (27 ก.ย. 2557)    อ่าน 3603  ตอบ 37
ทต.แม่คำมี รับโอนย้าย (26 ก.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ตามหาคนครับชื่อ คุณสิทธิพันธ์ บุญมาภิ (26 ก.ย. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 4
อบต.ป่าแดง สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพค่ะ (24 ก.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามค่ะ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 121  ตอบ 1
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่างครับ (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (21 ก.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา รับโอนย้ายนักวิชาสาธารณสุขหรือนักวิชาการสุขาภิบาลไหมครับ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป [ 24 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 15 
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององคืการบริหารส่วนตำบลบ้านเ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการวางท่อประปาในเขตเทศบาลตำบล [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำเลา [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านถิ่น ใบแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด ใหม่ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เด่นชัย เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เด่นชัย [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เด่นชัย ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เด่นชัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลาง [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.แดนชุมพล อบต.แดนชุมพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แดนชุมพล โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ต.แดนชุมพล [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แดนชุมพล โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบริหารจัดการกองทุน [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แดนชุมพล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ศพด.และหญิงมีครรภ์ ต.แดนชุมพล [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลแดนชุมพล [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1720  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1701  [ 30 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.2/ว.3273] แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.486] รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.14951] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.3267] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [ 30 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.3256] 1-การสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน [ 29 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.3256] 2-การสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน [ 29 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.331] แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 29 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.3257] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 29 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.3254] แจ้งมติที่ประชุมคณะ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เอกสารเพิ่มเติม ตารางสรุป มติ ก.ท [ 29 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3266] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ [ 29 ก.ย. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552