วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


คณะจากตำบลสูงเม่นศึกษาดูงานบ้านต้นแบการคัดแยกขยะที่ต้นทางของตำบลบ้านเหล่า [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 4 


อบต.บ้านเหล่า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มอบบ้า [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 6 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4997  ตอบ 46  
เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 190  ตอบ 1  
น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 253  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.หัวทุ่ง สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา ควรปรับปรุง (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามตำแหน่งว่าง (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 104  ตอบ 1
ทต.สอง  ((++แชร์ข้อสอบใหม่ 2560+พร้อมเฉลย++)) ลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน(ผ่านชัวร์) (6 ก.พ. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.สอง ((++แชร์ข้อสอบใหม่ 2560+พร้อมเฉลย++)) นิติกรปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน(ผ่านชัวร์) (6 ก.พ. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.สอง  ((++แชร์ข้อสอบใหม่ 2560+พร้อมเฉลย++)) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมท่าอาก (6 ก.พ. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.สอง  ((++แชร์ข้อสอบใหม่ 2560+พร้อมเฉลย++)) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศ (6 ก.พ. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.พ. 2560)    อ่าน 1930  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ ตรวจสอบการใช้อาวุธปืนในสถานที่่ราชการ (6 ก.พ. 2560)    อ่าน 375  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอความอนุเคราะห์ เรื่อง ไฟส่องสว่างถนนทางเข้าหมู่บ้านปงค่า (5 ก.พ. 2560)    อ่าน 2097  ตอบ 3
 
    

 
 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศชื่อผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างทำงานก่อสร้างตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จั๊วะ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ประจำปี 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศราคากลาง 15 โครงการ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.นาพูน เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบดอัดลูกรังพร้อมวางท่อ สายแปงก่าง บ้ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.นาพูน เปิดเผยราคากลาง โครงการถมดินลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อระบายน้ำถนน สายแปงทราย บ้านแม่ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศสอบราคา 15 โครงการ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.นาพูน เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบดอัดลูกรังพร้อมวางท่อ สายแม่แปงเหนื [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.นาพูน เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนบดอัดลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายอ่างเก็บน้ำ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าสัก ประกาศรายชื่อผู้ชนะ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]

 
 
    
 
[พร0023.1/ว77] โครงการอบรมหลักสูตร ผุ้นำท้องถิ่นยุคใหม่ [ 21 ก.พ. 2560 ]   
แก้ไข[พร0023.1/ว640] ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท ครั้งที่ 1 [ 21 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3/ว2714] หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติช่วยเหลือ อปท.ประสบสาธารณภัย [ 21 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.4/ว649] ร้องเรียนกรณีการไม่ปฎิบัติตามและฝ่าฝืนกฎหมาย [ 21 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.2/ว636] แจ้งมติที่ประชุมคระกรรมการ ก.อบต.จังหวัดแพร่ 2/60 [ 20 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.2/ว637] แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.2/ว614] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ [ 20 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3/ว76] แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป1- 4 [ 20 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3ฝว615] การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการดี ปี 60 [ 17 ก.พ. 2560 ]   
[พร0023.3/ว589] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสังกัด อปท [ 17 ก.พ. 2560 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552