วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ ขององค์การบ [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 15 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิง [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3762  ตอบ 46  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2608  ตอบ 4  
แถวนี้มีปลูก ผักกาดเขียวปลี (ผักโสภณ) ไหมครับ (29 ม.ค. 2557)    อ่าน 734  ตอบ 1  
 
    
       
 
อบต.วังชิ้น ผู้ที่มีความสนใจอบรมคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ครับ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กาญจนา อ.เมืองฯ จ.แพร่ ค่ะ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.แม่พุง ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ของตำบลแม่พุงค่ะ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 1
อบต.แม่พุง ขอข้อมูลหน่อยครับ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 2
ทต.บ้านถิ่น นวก.สุขาภิบาล3 อยากโอนย้ายกลับบ้าน(สูงเม่น) มีที่ไหนใกล้ๆจะรับโอนบ้างครับ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น การจ่ายโบนัส (14 ส.ค. 2557)    อ่าน 4701  ตอบ 13
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 218  ตอบ 1
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 820  ตอบ 11
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 419  ตอบ 4
อบต.แม่ทราย ขอสอบถาม (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 148  ตอบ 2
 
    

 
 
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององคืการบริหารส่วนตำบลบ้านเ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.เหมืองหม้อ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.เหมืองหม้อ เปิดป้าย [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงสี หมู่ทึ่ 10 [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าแดง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ได้ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 37 รายการ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
ทต.แม่ลานนา แจ้งกำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งวดประจำเด [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่คำมี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่คำมี โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประช [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.น้ำเลา กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพบปะประชาชน ตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยใช้ม [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านเหล่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ ขององค์การบ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
 
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.5/ว.2885] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภา [ 2 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.291] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 2 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2889] การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1 [ 2 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.292] การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.291] เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.420] บันทึกผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศรายได้ของ อปท. [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.290] ซักซ้อมการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.2872] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ [ 29 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.288] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 29 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.289] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 29 ส.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552