วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 35 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพรีวันสงกรานต์และวันผู้อายุ ป [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4192  ตอบ 46  
เงินผู้สูงอายุ (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0  
หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 103  ตอบ 0  
 
    
       
 
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 1868  ตอบ 13
อบต.ต้าผามอก ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่ (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ การจัดสอบเมื่อวันจันทร์ที่18/5/58ท่ีผ่านมาโปรงใสมากแค่ไหน (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ช่วยชี้แจงด้วยเป็นห่วงชาวบ้าน (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 189  ตอบ 3
อบต.ต้าผามอก อยากให้ อบต.ต้าผามอก ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทำการเกษตร (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 199  ตอบ 3
ทต.บ้านถิ่น สอบถามตำแหน่งว่าง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า เงินผู้สูงอายุ (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ขอสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ต.เหมืองหม้อ (7 พ.ค. 2558)    อ่าน 315  ตอบ 2
ทต.บ้านถิ่น กศน.ต.บ้านถิ่น (1 พ.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.บ้านถิ่น ไตลื้อเชียงคำ (1 พ.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
    

 
 
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ หมู่ที่ [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล [ 7 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.สรอย การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเ [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สรอย สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ 5 [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้อง [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่คำมี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษาข [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน แล [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่คำมี การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯชุดใหม่ [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าข้าม ประพิจารณ์การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อทอง [ 24 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าข้าม โครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ตำหนักธรรม ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 24 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]

 
 
    
 
[พร0023.5/ว188-25พค58] แจ้งเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินรายการเงินเดือนครูผดด (ตกเบิก) [ 25 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1939-25พค58] การประชุมทางวิชาการและประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยค [ 25 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว1927-22พค58] การเร่งรัดการก่อหนึ้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว187-22พค58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 22 พ.ค. 2558 ]   
[พร002333/ว1929-22พค58] การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 [ 22 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1926-22พค58] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์เด็กอปท. 58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว186-21พค58] การก่อสร้างรื้อถอนตามกฏกระทรวง การควบคุมเครื่องเล่นพ.ศ2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1886-21พค58] การจัดทำตัวชี้วัด รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง [ 21 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว179-20พค58] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลในเทศบาลกลางเดิม [ 20 พ.ค. 2558 ]   
[พร0023.5/ว184-20พค58] แจ้งเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือนครู [ 20 พ.ค. 2558 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552