วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


ประชุมชี้แจงผู้ประกอบกิจการทำไม้ใพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 15 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3678  ตอบ 46  
ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2590  ตอบ 4  
 
    
       
 
ทต.วังชิ้น ความไม่เหมาะสมของความประพฤติเข้าข่ายชู้สาว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.บ้านถิ่น รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา เรื่องการเก็บขยะ (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ตามหาคนครับ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 1644  ตอบ 12
อบต.น้ำเลา นโยบายของนายก อบต.ใช้อินเตอร์เน็ตwifi ฟรี! ทั้งตำบลน้ำเลาฟรี (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 305  ตอบ 4
ทต.ร้องกวาง ตลาดสดร้องกวาง (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 1
ทต.แม่คำมี กองทุนหมู่บ้าน (6 ก.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกฯ ห [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แม่คำมี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 2โครงการ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างงานต่อเติมปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ลำเหมืองหม้อ พร้อมถมลูกรังขนาดเส้นศูนย์กล [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ รายงานผลการดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวทุ่ง ถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีจัดเวทีเสวนาการปฎิบัติภารกิจสร้างความปรองดองสมานฉันท [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวทุ่ง อบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.2/ว.2317] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ รุ่นที่ ๑๗ [ 21 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.2316] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลฯ รุ่นที่ ๑๖ [ 21 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.23047 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ ส [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2301] ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ..... [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2300] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพั [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.230] ตารางสรุปการขอตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 18 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.231] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 18 ก.ค. 2557 ]   
พร0012./ว.085 ขอเชิญประชุม [ 17 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.228] โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปีงบป [ 16 ก.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2257] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ารการศึกษาขององค์กร [ 16 ก.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552