วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบ [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 9 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามโครงการป้ [ 12 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 17 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3547  ตอบ 56  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 255 (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2539  ตอบ 4  
 
    
       
 
ทต.แม่ลานนา เมื่อไหร่เทศบาลจะมาเก็บขยะ (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม อบต.ตำหนักธรรม รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 2
ทต.วังชิ้น ความรับผิดชอบ (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา เว็บไซต์ อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 เม.ย. 2557)    อ่าน 2352  ตอบ 12
อบต.แม่ป้าก ถึง คุณมานะ (15 เม.ย. 2557)    อ่าน 639  ตอบ 4
ทต.หนองม่วงไข่ ร้านอาหารไม่ปลอดภัย (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา ร้องเรียนเรื่องร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดังเกินไป (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.แดนชุมพล หากต้องการข้อมูลเครื่องโรยข้าวงอก (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 2862  ตอบ 33
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกฯ ห [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่คำมี โครงการรื้อล้าง/กำจัีดสิ่งปฏิกูลในท่อหรือรางระบายน้ำ ปีงบประมาณ 2557 [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ร้องกวาง วันเทศบาล ประจำปี 2557 [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.ร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวางช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่ 4 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รับโล่เกียรติคุณ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ระดับ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.น้ำชำ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.หัวฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รับโล่เกียรติคุณ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ระดับ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 7 [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.วังชิ้น ระกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง ให้มีการเลื [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.2/ว.1242] การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.171] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงก [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.1223] การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.1247] การจัดการแข่งขัน"ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.1241] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.1225] กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฯ [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.139] การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.141] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.1222] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่ [ 22 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.1221] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภา [ 22 เม.ย. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552