วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
    

น้ำตกตาดซาววา
    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 8678  ตอบ 46  
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 2  
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน (3 ก.ย. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.เหมืองหม้อ อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุครับ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.ท่าข้าม ก่อกวน (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา สอบถามการโอนย้ายค่ะ (16 ต.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง รบกวนขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้านหน่อยครับ (15 ต.ค. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ปล่อยน้ำเสียลงบนท้องถนน (10 ต.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 1
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 3951  ตอบ 18
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (25 ก.ย. 2560)    อ่าน 1975  ตอบ 16
อบต.กาญจนา อยากทราบเกี่ยวกับการรับเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กาญจนา (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.กาญจนา สอบถามการแสดงตนรับเงินผู้สูงอายุและคนพิการ ปี2561 (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 1
อบต.ดอนมูล สรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
    

 
 
ราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง ปฏิบัติ [ 3 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 5 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก [ 28 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 8 

ไข่พอกไอโอดีน
 
 
 
อบต.แม่คำมี ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2516 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านถิ่น แบบสรุปราคางานก่อสร้าง สายบวกกอกแพะเมืองผี หมู่ ๓ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวั [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยโรง ประกาศ รายงานข้อมูลสถานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยโรง ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยโรง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลา ตรวจรับพัสดุรถยนต์โดยสารขนาดไ่ม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง(ด [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เตาปูน [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ร่วมงานนิทรรศการพลังงานตามรอยพ่อ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเอสฟัสติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดร [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 กค. มท 0803.3/ว2163  [ 16 ต.ค. 2560 ]
สรุปประเด็นสำคัญจาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กยผ. มท 0815.2/ว2157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2136  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 สน.บถ. มท 0809.3/ว5863  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2150  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายสำหรับข้าราชการ) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2152  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5836  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2145  [ 12 ต.ค. 2560 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัก สน.คท. มท 0808.3/ว2135  [ 11 ต.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License : ICDLX) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2143  [ 11 ต.ค. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ภาคเรียนที่ 2/2560 กศ. มท 0816.4/ว2138  [ 11 ต.ค. 2560 ]
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2129  [ 11 ต.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.3/ว2091 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
รายงานสถานะปัจจุบันและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 146 หมู่บ้าน ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว2125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5794  [ 10 ต.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2128 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 10 ต.ค. 2560 ]
การสำรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 กรณีตกหล่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2103  [ 9 ต.ค. 2560 ]
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2094  [ 9 ต.ค. 2560 ]
ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ 1/2560 (การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็ก ที่บิดามารดาเป็นแรงงานในไร่อ้อยฯ) กศ. มท 0816.5/ว2106  [ 9 ต.ค. 2560 ]

 
 
    
 
พร 0023.3/ว3985 การนำตั๋วรับจำนำออกให้ตากกฏหมายกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรจำนำ พ.ศ.2505 [ 16 ต.ค. 2560 ]     
พร 0023.3/ว3985 การนำตั๋วรับจำนำออกให้ตากกฏหมายกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงจำนำ พ.ศ.2505 [ 16 ต.ค. 2560 ]     
พร0023.3/ว3984 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 16 ต.ค. 2560 ]     
พร0023.3/ว3983 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายดอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2560 ]     
พร0023.3/17804 อนุมัติใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ [ 16 ต.ค. 2560 ]     
พร 0023.5/ว3987 การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี [ 17 ต.ค. 2560 ]     
พร0023.1/ว366 มอบหมายการปฏิบัติงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 12 ต.ค. 2560 ]     
พร0023.1/ว365 การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนมนาถบพิตร [ 12 ต.ค. 2560 ]     
พร0023.1/ว364 ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการพลังงานตามรอยพ่อ [ 12 ต.ค. 2560 ]     
พร0023.1/ว363 สรุปผลการประชุมคณะทำงานฝ่ายสุขาภิบาลและความสะอาดพิธีถวายดอกไม้จันทน์[เฉพาะ อบจ.แพร่ / ทม.แพร่ / ทอ.เมืองแพร่ และ อปท.ในพื้นท [ 11 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.3/17622 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.อ.ส.) [ 11 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.3/ว3938 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 [ 11 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.3/ว3910 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 11 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.3/ว3907 ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม [ 10 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.1/ว357 ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายสุขาภิบาลและความสะอาดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 9 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.3/ว3894 การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม [ 9 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.3/ว358 ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบ62 [ 9 ต.ค. 2560 ]   
พร023.3/ว3880 การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีง60 [ 6 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.3/ว3879 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ [ 6 ต.ค. 2560 ]   
พร0023.5/ว3882 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 [ 6 ต.ค. 2560 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552