วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
    

น้ำตกตาดซาววา
    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 8770  ตอบ 46  
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 54  ตอบ 0  
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 85  ตอบ 2  
 
    
       
 
อบต.น้ำชำ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (25 ก.พ. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ สอยถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (23 ก.พ. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.น้ำชำ ขอทราบข้อมูล (18 ก.พ. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 1615  ตอบ 2
ทต.ช่อแฮ ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.กาญจนา รับเงินเบี้ยยังชีพแทน (9 ก.พ. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.กาญจนา  สอบถามเรื่องการขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 (24 ม.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 1
ทต.ร้องกวาง ต้องการข้อมูลการเสียภาษีที่ดิน ของนส -3 ก (23 ม.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.หัวทุ่ง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 0
 
    

 
 
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ภาคีเรือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) [ 20 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ้มต้นบ้านนายจำเร [ 16 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักค [ 16 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 4 

ไข่พอกไอโอดีน
 
 
 
อบต.เด่นชัย ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2561 [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยโรง โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน หลักสูตรการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด ประ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม ยูเอชที) โรงเรียน ปิดภาคเรียน [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยหม้าย โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยโรง ออกหน่วยจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ บ้านสวนป่า [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เตาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศ สภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ สมัยสา [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/516  [ 22 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว510  [ 22 ก.พ. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]

 
 
    
 
[พร0023.2/ว758] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้ง [ 23 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว71] ประชุม ด่วน วิศวกร [ 23 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว70] เชิญประชุม ด่วน งบ แหล่งท่องเที่ยว [ 23 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว757] ประชุมแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย [ 23 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.1/ว68] แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 22 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.2/ว69] แจ้งรายชื่อข้าราชครูฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบ [ 22 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.2/100] แจ้งรายชื่อข้าราชครูฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบ [ 22 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว739] ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายก [ 22 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว740] 1-ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดทำสรุปผลปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ  [ 22 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว740] 2-ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดทำสรุปผลปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ  [ 23 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว66] 1-การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ว่าด้วย ตลาด [ 21 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว66] 2-การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ว่าด้วย ตลาด [ 21 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.5/ว67] แจ้งโอนเงิน อปท. [ 21 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.1/ว724] ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น [ 21 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.1/ว61] จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุค [ 21 ก.พ. 2561 ]     
มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]     
มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว65] ดำเนินการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการตั้งงบประมาณ/โครงการ ฯ [ 21 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว64] ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และัตัวชี้วัด ฯ [ 21 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว63] การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน [ 21 ก.พ. 2561 ]     
    
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552