วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรม"เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธัน [ 5 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 40 


ประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านเหล่าประจำปี๒๕๕๗ [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3950  ตอบ 46  
หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0  
หญ้ารกช่วยตัดด้วย (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0  
 
    
       
 
ทต.ช่อแฮ ติดต่อสอบถาม (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 373  ตอบ 4
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 613  ตอบ 7
อบต.แดนชุมพล ตำแหน่งนายช่างโยธา (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3966  ตอบ 42
อบต.ป่าแดง สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพค่ะ (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 1
อบต.แดนชุมพล แผ่นพับเครื่องโรยข้าวงอก (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 176  ตอบ 2
ทต.แม่คำมี รับโอนย้าย (28 พ.ย. 2557)    อ่าน 167  ตอบ 2
อบต.ท่าข้าม การจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 83  ตอบ 2
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่างครับ (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 129  ตอบ 2
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พ [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้ [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.แม่ลานนา เทศบาลตำบลแม่ลานนา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ร้องกวาง แบบราคากลาง ปปช. [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.ร้องกวาง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดแพร ่ ด้วยร [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ลานนา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ลานนา พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช แด่พระบาทสมเด็ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนมูล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ. [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่คำมี แจ้งประกาศประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านถิ่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 64 [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าข้าม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ร้องกวาง โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.3/ว.4409] การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซม [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/19742] การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเ [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.411] การมอบทุนแก่นักเรีบนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ขององค์การสหสากลวิทย [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4363] การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครอง [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4362] มติสมัชชสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่ง [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4359] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอน [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4358] โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พ [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.410] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4354] หารือการรับโอน(ย้าย)และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้ [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4353] การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552