วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศิล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ตำบลบ้านเหล่า [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 13 


โครงการหมู่บ้านรักษาศิล ๕ ตำบลบ้านเหล่า [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3780  ตอบ 46  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2613  ตอบ 4  
แถวนี้มีปลูก ผักกาดเขียวปลี (ผักโสภณ) ไหมครับ (29 ม.ค. 2557)    อ่าน 742  ตอบ 1  
 
    
       
 
ทต.ร้องกวาง ตามหาคนครับชื่อ คุณสิทธิพันธ์ บุญมาภิ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 3
ทต.แม่ลานนา รับโอนย้ายนักวิชาสาธารณสุขหรือนักวิชาการสุขาภิบาลไหมครับ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่ป้าก ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (6 ก.ย. 2557)    อ่าน 3561  ตอบ 36
อบต.เตาปูน ติดต่อหาญาติที่บ้านนาไร่เดียวครับ (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 262  ตอบ 2
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 443  ตอบ 5
อบต.วังชิ้น ผู้ที่มีความสนใจอบรมคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ครับ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กาญจนา อ.เมืองฯ จ.แพร่ ค่ะ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 2
อบต.แม่พุง ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ของตำบลแม่พุงค่ะ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
 
    

 
 
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององคืการบริหารส่วนตำบลบ้านเ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง โครงการก [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเลา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ย้อยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวั [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเลา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกล [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ห [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังชิ้น โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่คำมี สอบราคาจ้างโครงการปลูกหญ้าสนามกีฬาประจำตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่ลานนา เทศบาลตำบลแม่ลานนา จัดโครงการ "อบรมฟื้นฟูนวดแผนไทย ในกลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแล [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ลานนา เทศบาลตำบลแม่ลานนา จัดโครงการ "มอบรถเข็นให้แก่คนพิการ" [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สรอย ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
 
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.2/ว.3077] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่ ๙/๒๕ [ 15 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3038] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดั [ 15 ก.ย. 2557 ]   
แบบรายงานโครงดารแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของ อปท.ในเขตพื้นที่แต่ละอำเภอ [ 15 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.3079] ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ [ 15 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.3058] ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล [ 12 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.308] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 12 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.307] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 12 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3053] การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ และ [ 12 ก.ย. 2557 ]   
แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกระบบข้อมูล e-Plan ทุกอปท.ให้ทำการเปิดข้อความระบบ e-Plan ของ [ 12 ก.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.3039] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนัก [ 11 ก.ย. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552