วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือ [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 180 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 246 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4717  ตอบ 46  
เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0  
น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 89  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.เหมืองหม้อ ถามเรื่องเสียภาษีร้านค้าครับ (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 1
อบต.บ้านเหล่า เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 2786  ตอบ 16
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 4684  ตอบ 9
อบต.เตาปูน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 89  ตอบ 0
อบต.ทุ่งแล้ง  เว็บไซต์ อบต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มี.ค. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.แดนชุมพล โอนย้าย (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 122  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า มีตำแหน่งว่างหรือเปล่าค่ะ (23 มี.ค. 2559)    อ่าน 231  ตอบ 1
 
    

 
 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แม่ยางตาล ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม อบต.แดนชุมพล ปีงบประมาณ พ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.แดนชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วตำบลน้ำชำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแล้ง ราคากลางโครงการเสริมผิว Asphaitic Concrete สายบ้านทุ่งทอง ม.12 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแล้ง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจอก ม.11 ต.ทุ่งแล้ง อ.ล [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]

 
 
    
 
[พร0023.1/ว209] การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.2/ว730] แจ้งผลการพัฒนาครู พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว1769] แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว210] รายงานการดำเนินการตามพรบการอำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว1771] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว208] แบบสรุปโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว1774] 1-ขอเชิญประชุมในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสม [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว1774] 2-ขอเชิญประชุมในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสม [ 3 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว206] การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง [ 2 พ.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว1770] ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ [ 2 พ.ค. 2559 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552