วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 68 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพรีวันสงกรานต์และวันผู้อายุ ป [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4264  ตอบ 46  
เงินผู้สูงอายุ (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 44  ตอบ 0  
หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 136  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.วังชิ้น BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบรมขยะ (25 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบต มยต รับโอนข้าราชการตำแหน่งอะไรบ้างคะ (24 ก.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 2
ทต.วังชิ้น ฝากเพจด้วยน่ะค่ะ (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล การประชุม (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล รถบรรทุกขยะและเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ได้ดีมาก (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ป่าแดง เปิดรับโอนย้าย นิติกร ใหมครับ (17 ก.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.แม่พุง ตำแหน่งนายช่างรับโอนไหมคับ อบต.แม่พุง (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลบ้านเหล่า เรื่องคู่มืองานบริการประชาชน [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ [ 14 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.ป่าสัก ประกาศผลสอบพนักงานครูส่วนตำบล [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.วังชิ้น ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.เด่นชัย โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสองราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.ร้องกวาง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านถิ่น การประชุมจัดสรรน้ำอ่างแม่ถาง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วังชิ้น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง อบต.วังชิ้น [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.เตาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]

 
 
    
 
[พร0023.2/ว2995-29กค58] มติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่7/2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]   
[29กค58]แบบสอบถามความคิดเห็น (โบนัส) [ 29 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว2981-27กค58] แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว2982-29กค58] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว2058-27กค58] ขอแจ้งเลื่อน อบรมโครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว302-27กค58] รายงานการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว2957-27กค58] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานครูที่มีใบอนุญาติ [ 27 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว3000-39กค58] การสนับสนุนใช้ยางธรรมชาติไปสร้างพื้นลู่ลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ [ 29 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว11997-29กค58] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาเงินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้ อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว2990-29กค58] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552