วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


โครงการที่เป็นนวัตกรรมกองทุน ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 4 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้ [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 3 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3882  ตอบ 46  
สมควรที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านหรือยัง? (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 1325  ตอบ 13  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2640  ตอบ 4  
 
    
       
 
อบต.ต้าผามอก สวัสดีครับบบบ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก เว็บไซต์ อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 7533  ตอบ 23
ทต.ช่อแฮ งานตักบาตรเทโว (11 ต.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.บ้านถิ่น ประกาศรับสมัครพนักงาน (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.ท่าข้าม  เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า สมควรที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านหรือยัง? (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 1325  ตอบ 13
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 3687  ตอบ 38
ทต.ร้องกวาง อยากให้เทศบาลสร้างถนนหลังเทศบาล ผ่านบ่อขยะไปบ้านหมู่5 .... (8 ต.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.แม่ปาน เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ตามหาคนครับชื่อ คุณสิทธิพันธ์ บุญมาภิ (2 ต.ค. 2557)    อ่าน 101  ตอบ 5
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟั [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.บ้านเหล่า โครงการที่เป็นนวัตกรรมกองทุน ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านเหล่า โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านเหล่า โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านเหล่า โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0- 5 ปี [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ลานนา ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทนผู้มีสิทธิ ให้ผู้รับแทน นำหนังส [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เหมืองหม้อ รายงานผลการดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ถึง กันยายน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.วังชิ้น จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเลา การแข่งขันฟุตบอลประเพณี 9 คน ไผ่ย้อยคัพ ครั้งที่ 16 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.วังชิ้น ก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ลานนา เทศบาลตำบลแม่ลานนา รับลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
 
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1823  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8839-8914 [บัญชีรายละเอียด]  [ 17 ต.ค. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว3507  [ 16 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1840  [ 16 ต.ค. 2557 ]
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว24  [ 15 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1835  [ 14 ต.ค. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 14 ต.ค. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.3/ว.16030] แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปี ๒๕๕๗ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.3492] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 16 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.350] โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.349] ขอเชิญประชุม [ 16 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.348] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.3479] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกัน [ 15 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/3481] การเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุกับเงินค่าตอบแทนอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น [ 15 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/3480] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน [ 15 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.347] การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอื่นๆ [ 15 ต.ค. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.3471] การสำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552