วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 107 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพรีวันสงกรานต์และวันผู้อายุ ป [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 78 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4376  ตอบ 46  
แนะนำเพจbanlao wifi (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 55  ตอบ 2  
เงินผู้สูงอายุ (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 81  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 5113  ตอบ 54
อบต.แม่ยางตาล ขอฝากบริการรถรับจ้างราคาถูกแพร่ (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง ขอทราบวิธีคิดค่ารายปี สำหรับนำไปชำระค่าภาษีโรงเรือน สำหรับโรงแรมค่ะ (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 1167  ตอบ 3
อบต.ป่าแดง เปิดรับโอนย้าย นิติกร ใหมครับ (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 111  ตอบ 1
อบต.ห้วยโรง ความมุ่งมั่น (18 พ.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ดอนมูล สรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2558 (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.ดอนมูล อัพเดทข้อมูล (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 56  ตอบ 1
ทต.แม่ลานนา ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนา (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง เมื่อไหร่จะสร้างถนนทางลัดหลังเทศบาล ตรงบ่อขยะ -- ไปบ้านทุ่งศรีหมู่ 5 เสียทีครับ (3 พ.ย. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม รับโอนย้ายตำแหน่ง รองปลัด (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 0
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศ [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศ [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อร [ 23 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.แม่ปาน ตารางสรุปโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น คู่มือการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังชิ้น [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านกลาง ประกาศ...ผลการประมูลโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง - บ้านหนองส [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศผลการดำเนินการจัดซทื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯเรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างปรับปรุงถนนฯ ม.8 ต.แม่จั๊วะ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯจ้างเหมาปรับปรุงถนนฯ ซอย 26-23 ม.5 [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรและถนนภายในตำบลด้วยหินคลุกและลูกรัง [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังชิ้น รายงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมูล ปรับปรุงถนนฯ ม.5 ต.แม่จั๊วะ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2497  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สล. มท 0801.2/ว2537  [ 23 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว2532  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว2514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515  [ 19 พ.ย. 2558 ]

 
 
    
 
[พร0023.2/ว4662] การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว509] การประชุมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 2560 [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4658] 1-การประชุมสัมนาโครงการเตรียมความพร้อม อปท. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4658] 2-การประชุมสัมนาโครงการเตรียมความพร้อม อปท. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4659] การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4656] การติดตามประเมินชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทสบาลและบริหาร [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4660] การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ/พิการ [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4657] แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมมูลเวปไซต์ [ 23 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4650] หารือแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุของอปท.ปี 2559 [ 20 พ.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว4641] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่ 2559 [ 20 พ.ย. 2558 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552