วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือ [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 296 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 295 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4851  ตอบ 46  
เรื่องการ ประกาศ เสียง ตามสาย <*J*> (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 103  ตอบ 1  
น้ำปนะปาดำ (2 เม.ย. 2559)    อ่าน 184  ตอบ 0  
 
    
       
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่จั๊วะ สอบถามทุน กองการศึกษา (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 601  ตอบ 4
อบต.ท่าข้าม  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 105  ตอบ 5
ทต.ทุ่งโฮ้ง ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ติดต่อไม่ได้ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ดอนมูล ท่อประปาแตกประจำ (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 105  ตอบ 2
 
    

 
 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แม่จั๊วะ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนมูล กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่จั๊วะ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ประจำปี 2559 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาครอบเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. หมู่ที่ 4 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากร้านดอกแก้วสมาร์ทโฟน [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ทราย อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานข [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ทราย โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปี 2559 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เด่นชัย กิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.เหมืองหม้อ อาสาจราจร [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1675,ว1676  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1664  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2559 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว1682  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1670  [ 26 ส.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1671  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สน.กศ. มท 0816.3/ว1666  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สน.มถ. มท 0892.2/ว1678  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1673  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งขยายกำหนดระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1672  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4815  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว4735  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]

 
 
    
 
สรุปตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2559 [ 26 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.4/ว383] ขอให้ชี้แจ้งและความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูป [ 26 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.2/ว381] การจ้างพนักงานทั่วไปคนเดิม(ต่อสัญญาจ้าง) ปี 2560 [ 25 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3407] การจัดทำตัวชี้วัด รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง [ 25 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.4/ว380] ข้อทักท้วง สตง การจัดการกวดวิชาเพื่อเข้ามหาวิทมยาลัย [ 25 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว3388] การโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก [ 24 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.2/ว3382] แนวทางการปฎิบัติกรณีปลัด อปท.ปฎิบัติหน้าที่นายก อปท. [ 24 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3389] การใช้กลไก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ) [ 24 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3398] การแก้ไขข้อมมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 24 ส.ค. 2559 ]   
[พร0023.5/ว3353] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม การกระจายอำนาจแก่ อปทงวด7/59 [ 24 ส.ค. 2559 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552