วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือ [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 10 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 138 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4435  ตอบ 46  
มีตำแหน่งว่างหรือเปล่าค่ะ (21 ม.ค. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0  
แนะนำเพจbanlao wifi (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 93  ตอบ 2  
 
    
       
 
อบต.เหมืองหม้อ เรื่อง การเก็บขยะของ อบต. (28 ม.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ช่วยแก้ไขปัญหาไม่น้ำใช้ พื้นที่บ้านปง (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น การจ่ายโบนัส (23 ม.ค. 2559)    อ่าน 5442  ตอบ 15
ทต.ช่อแฮ ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 8311  ตอบ 29
อบต.บ้านเหล่า มีตำแหน่งว่างหรือเปล่าค่ะ (21 ม.ค. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย ขอสอบถาม (21 ม.ค. 2559)    อ่าน 465  ตอบ 3
อบต.แม่จั๊วะ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันท (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.เด่นชัย ขอข้อมูล ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในเขต อ.เด่นชัย โดยละเอียด จะต้องทำทำอย่างไ (7 ม.ค. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (6 ม.ค. 2559)    อ่าน 2380  ตอบ 15
 
    

 
 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แม่ทราย การเเข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศ รายชื่อผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แม่ยางตาล [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.เหมืองหม้อ big cleaning day [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้ง ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับงานกำฟ้า 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ทุ่งน้าว โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคึรท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ฯ [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ร้องกวาง แบบราคากลาง ปปช งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จั [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ปาน โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้าโคนป่าหิน หมูที่ 4 [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมูที่ 4 [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 4 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 1 
 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว243  [ 3 ก.พ. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม สน.พส. มท 0810.3/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว255  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว234  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว248  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จัดส่งแบบสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแห่งน้ำสาธารณะ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว249  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว244  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/637  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว240,ว241  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/1488  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/1498-1502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว238  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว0523  [ 1 ก.พ. 2559 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 1 ก.พ. 2559 ]

 
 
    
 
[พร0023.3/ว503] สำรวจข้อมมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว503] สำรวจข้อมมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว67] แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบ O-NET [ 5 ก.พ. 2559 ]   
พร0023.3/ว66 ขอเชิญประชุมดำเนินการทดสอบทางการศึกษาO-NET [ 5 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.2/ว489] การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งใน [ 4 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.2/ว488] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเทศบาล [ 4 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.1/ว60] แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ อปท. [ 3 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว458] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาพื้นฐาน ( o-net) [ 3 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว456] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 [ 3 ก.พ. 2559 ]   
[พร0023.3/ว62] ประชุมซักซ้อมการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 3 ก.พ. 2559 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552