วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบ [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 5 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามโครงการป้ [ 12 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3545  ตอบ 56  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 255 (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2536  ตอบ 4  
 
    
       
 
ทต.วังชิ้น ความรับผิดชอบ (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา เว็บไซต์ อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 เม.ย. 2557)    อ่าน 2277  ตอบ 12
อบต.แม่ป้าก ถึง คุณมานะ (15 เม.ย. 2557)    อ่าน 631  ตอบ 4
ทต.หนองม่วงไข่ ร้านอาหารไม่ปลอดภัย (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา ร้องเรียนเรื่องร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดังเกินไป (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.แดนชุมพล หากต้องการข้อมูลเครื่องโรยข้าวงอก (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 สนใจติดต่อ 054646650 ต่อ 1 (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 2843  ตอบ 33
ทต.ร้องกวาง ผู้นำ (6 เม.ย. 2557)    อ่าน 310  ตอบ 10
อบต.วังชิ้น ประกวดหัวเราะ 56 (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 3
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกฯ ห [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.บ้านถิ่น ประเพณีสรงน้ำพระบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ - ไทยล้านนา ตำบลบ้านถิ่น ประจำปี [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.วังชิ้น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.วังชิ้น ปี๋ใหม่เมืองตลอกสลอบ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เตาปูน [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านถิ่น ประเพณีสรงน้ำพระบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ - ไทยล้านนา ตำบลบ้านถิ่น ประจำปี [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.ป่าแดง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองม่วงไข่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่คำมี นักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่คำีมี ดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]

 
 
     
 
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 5 เมษายน 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.1151] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.1149] ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.1156] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสน [ 11 เม.ย. 2557 ]   
พร0023.5/ว.137] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 11 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.1142] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพช [ 10 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.135] ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการขอ [ 10 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.134] การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"ประจำปี [ 10 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.133] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 10 เม.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.1133] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗ [ 9 เม.ย. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552