วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิง [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 26 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา หลังท [ 12 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3756  ตอบ 46  
เว็บไซต์ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 2607  ตอบ 4  
แถวนี้มีปลูก ผักกาดเขียวปลี (ผักโสภณ) ไหมครับ (29 ม.ค. 2557)    อ่าน 731  ตอบ 1  
 
    
       
 
อบต.วังชิ้น ผู้ที่มีความสนใจอบรมคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ครับ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.กาญจนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กาญจนา อ.เมืองฯ จ.แพร่ ค่ะ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 2
อบต.แม่พุง ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ของตำบลแม่พุงค่ะ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.แม่พุง ขอข้อมูลหน่อยครับ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 2
ทต.บ้านถิ่น นวก.สุขาภิบาล3 อยากโอนย้ายกลับบ้าน(สูงเม่น) มีที่ไหนใกล้ๆจะรับโอนบ้างครับ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.วังชิ้น การจ่ายโบนัส (14 ส.ค. 2557)    อ่าน 4683  ตอบ 13
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 203  ตอบ 1
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 813  ตอบ 11
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 413  ตอบ 4
อบต.แม่ทราย ขอสอบถาม (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 134  ตอบ 2
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกฯ ห [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนมูล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอย) [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังชิ้น ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง สอบราคางานอาคาร จำนวน 3 โครงการ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังชิ้น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าสัก ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าสัก ครั้งที่ 3/2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประจำป [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังชิ้น ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาสอบราคาโคร [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังชิ้น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องบันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ค [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังชิ้น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.2/ว.2830] การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเ [ 27 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.2822] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่ [ 27 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.4/ว.2703] ขอความร่วมมือแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.2794] ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.283] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 26 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.282] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 26 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.281] ติดตามตัวชี้วัดการจัดเก็บรายได้ ปี 57 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.1/ว.2810] การกำจัดขยะสะสม(บ่อขยะ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.276] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 25 ส.ค. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.274] ตรวจสอบสถานศึกษาที่จะต้องกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน [ 25 ส.ค. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552