วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


ประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านเหล่าประจำปี๒๕๕๗ [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 66 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 3922  ตอบ 46  
หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0  
หญ้ารกช่วยตัดด้วย (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่างครับ (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 2
ทต.ร้องกวาง ตาบอดข้างเดียว ไปขอขึ้นทะเบียนคนพิการได้ไหม (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน (22 พ.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.แม่คำมี การติดต่อพนักงานประชาสัมพันธ์ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ติดต่อหาญาติที่บ้านนาไร่เดียวครับ (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 87  ตอบ 2
ทต.ช่อแฮ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.ตำหนักธรรม ไฟกิ่งในหมู่บ้านไม่ได้รับการซ่อมแซมจะต้องแจ้งใคร (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 1
ทต.แม่คำมี รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 ไหมคะ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.ท่าข้าม  เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 พ.ย. 2557)    อ่าน 102  ตอบ 1
อบต.บ้านเหล่า หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้ [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อ [ 23 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.เด่นชัย รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ด่วน!!! [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองม่วงไข่ บริษัทไทยเบฟเวอรเรจจำกัด ร่วมกับกรมป้องกันฯ และเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด IP / [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ช่อแฮ สูจิบัตรกีฬาเทศบาลและ อบจ.แพร่ครั้งท่ี 12 (กีฬาพื้นบ้าน) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.ช่อแฮ สูจิบัตรกีฬาเทศบาลและ อบจ.แพร่ครั้งท่ี 12 (กีฬาสากล) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การประกวดไก่พระลอ (ด่างเบญจรงค์) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าสัก โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง อำเภอวังชิ้นประจำปี ๒๕๕๗ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าสัก โครงการอบรมสัมมนาและเรียนรู้สืบสานตำนานท้องถิ่นเวียงด้งนครนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]

 
 
     
 
[พร0023.5/ว.4092] การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมเพื่อศึกษาดูงาน [ 25 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.18526] การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 24 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.4070] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒ [ 24 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4004] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.3/ว.4003] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดหารที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4017] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันและเ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.2/ว.4011] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน [ 20 พ.ย. 2557 ]   
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.3993] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุป [ 19 พ.ย. 2557 ]   
[พร0023.5/ว.3992] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุป [ 19 พ.ย. 2557 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552