เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPAทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องทะเบียนพาณิชย์ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์.ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกืจพอเพียงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2561อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลและการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอให้เกิดความยั่งยืน ปี 2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 1.00MB