เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศัยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 25611824 มิ.ย. 62
รณรงค์ขอความร่วมมือ no foam 2618 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เวียงทอง2418 มิ.ย. 62
ระบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านเหล่า2710 มิ.ย. 62
อบต.บ้านเหล่ารับการประเมินการบริหารจัดการขยะชุมชน "จังหวัดสะอาด"และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม ประจำปี 25622110 มิ.ย. 62
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือนมิถุนายน 25622510 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับเขต5324 พ.ค. 62
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือน เมษายน 25624119 เม.ย. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน9129 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านเหล่า5929 มี.ค. 62
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ5420 มี.ค. 62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี4919 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 47315 มี.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด5715 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 97815 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ637 มี.ค. 62
นโยบายจังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟมลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)657 มี.ค. 62
ต้อนรับคระศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ จังหวัดกระบี่577 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 1657 มี.ค. 62
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือนมีนาคม 2562637 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 1.00MB