เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รณรงค์ขอความร่วมมือ no foam 418 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เวียงทอง218 มิ.ย. 62
ระบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านเหล่า1410 มิ.ย. 62
อบต.บ้านเหล่ารับการประเมินการบริหารจัดการขยะชุมชน "จังหวัดสะอาด"และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม ประจำปี 2562910 มิ.ย. 62
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือนมิถุนายน 25621510 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับเขต3324 พ.ค. 62
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือน เมษายน 25622519 เม.ย. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน7929 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านเหล่า4629 มี.ค. 62
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ4220 มี.ค. 62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี3919 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 46015 มี.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด4615 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 96515 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ497 มี.ค. 62
นโยบายจังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟมลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)537 มี.ค. 62
ต้อนรับคระศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ จังหวัดกระบี่477 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 1507 มี.ค. 62
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือนมีนาคม 2562487 มี.ค. 62
กิจกรรม big cleaning Day และทำเสวียนรองรับขยะอินทรีย์327 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB