เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25629714 ธ.ค. 61
รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศประเภทชุมชนขนาดเล็ก14014 ธ.ค. 61
โครงการขยะบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256111114 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี7227 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น7827 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง8227 พ.ย. 61
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ6627 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25616827 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า7127 พ.ย. 61
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย1115 พ.ย. 61
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า13125 ก.ย. 61
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 รับการประเมินหมู่บ้านตามโครงการอำเภอสูงเม่นน่าอยู่ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน10125 ก.ย. 61
ขยะบุญครั้งที่ 1210425 ก.ย. 61
จัดเก็บขยะอันตรายและส่ง อบจ.แพร่ รอบที่ 210925 ก.ย. 61
รับเกียรติบัตรชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ระดับดีเยี่ยม10422 ส.ค. 61
รับการประเมินหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste รอบที่ 212222 ส.ค. 61
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาพของคนตำบลบ้านเหล่า11022 ส.ค. 61
โครงการขยะบุญครั้งที่ 119822 ส.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อสม.อำเภอสูงเม่น10723 ก.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดแเชียงใหม่9523 ก.ค. 61
ลำดับที่ 41-60 | 3/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB