เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการขยะบุญ ครั้งที่ 815010 พ.ค. 61
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)17610 พ.ค. 61
โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน13610 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 3/256112810 พ.ค. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านเหล่า10610 พ.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี1279 เม.ย. 61
โครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่ากิน(บ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย)1949 เม.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านน้ำฮอก1259 เม.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดส่งขยะอันตรายเพื่อรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี1219 เม.ย. 61
โครงการขยะบุญครั้งที่ 71189 เม.ย. 61
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ใน 365 วัน869 เม.ย. 61
ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวัดสีดอกเรียนรู้การจัดการขยะตามหลัก 3Rs1661 มี.ค. 61
นักศึกษาคณะทัตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาเรียนรู้งานส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า1131 มี.ค. 61
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ(Zero waste)18420 ก.พ. 61
โครงการขยะบุญครั้งที่ 516220 ก.พ. 61
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ภาคีเรือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)12220 ก.พ. 61
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ เข้าประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี30710 ม.ค. 61
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)1838 ม.ค. 61
โครงการขยะบุญ ครั้งที่ 42308 ม.ค. 61
ลำดับที่ 81-99 | 5/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB