สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 72,244 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า (e-planNACC) แชร์  
5 ม.ค. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ แชร์  
7 ส.ค. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) แชร์  
19 มิ.ย. 63 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน แชร์  
19 มิ.ย. 63มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
15 มิ.ย. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน แชร์  
15 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
15 มิ.ย. 63การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
15 มิ.ย. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่วใสภายในหน่วยงาน แชร์  
11 มิ.ย. 63การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
11 มิ.ย. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
11 มิ.ย. 63คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
9 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต แชร์  
5 เม.ย. 63รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน แชร์  
5 เม.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รอบ 12 เดือน แชร์  
13 พ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
22 ต.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา