เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3619
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 554
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)868
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2129
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล9130
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล1115
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ387
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร182
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1085
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน172
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี276
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562476
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี182
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห่า177
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น068
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 178
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า181
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า051

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB