เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ประเภทสามัญ2563125
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 117
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า119
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า117
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563120
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต117
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น114
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า116
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง114
การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ114
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563112
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน และกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน111
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3644
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 591
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)898
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2169
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล9216
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล1166
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ3108
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1108

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB