เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - LPA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ปรับปรุงภารกิจ379
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ประเภทสามัญ256311825
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 193
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 36264
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1150
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห่า1154
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น0140
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 1145
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า1173
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า0119

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB