เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - LPA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ปรับปรุงภารกิจ328
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ประเภทสามัญ25631398
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 151
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 36173
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี1128
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห่า1131
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น0124
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 1121
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า1141
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า092

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB