เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า120
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า118
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563120
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต118
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น115
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า116
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง115
การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ115
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563113
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน และกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน111
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 592
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)8100
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2173
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล9220
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล1167
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ3111
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1108
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ10108
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน197
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี299

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB