เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินหน่วยงาน ITA 25630316
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า155
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า147
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563160
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต144
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น133
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า171
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง135
การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ135
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631490
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน และกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน128
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 5117
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)8130
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1264
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล91347
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล1229
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ3152
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1146
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ10148
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน1184

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB