เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 554
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)868
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2129
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล9130
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล1115
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ387
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร182
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1085
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน172
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี276
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562476

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB