เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 514
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)825
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล295
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล9102
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล179
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ368
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร167
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1065
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน155
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี256
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562455

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB