สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 72,213 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 26 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
5 พ.ค. 64จ้างปรับปรุงอาคารบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ดำเนินการภายในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขนาดพื้นที่ ๒๑.๒๓ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายอาวุธ สำเภา จุดสิ้นสุดบริเวณเขตติดต่อตำบลดอนมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายแสน ศรีจันทร์ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางจันทร์ดี กาวิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายแสน ศรีจันทร์ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางจันทร์ดี กาวิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายอาวุธ สำเภา จุดสิ้นสุดบริเวณเขตติดต่อตำบลดอนมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๙ สาย บริเวณเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๙ สายทาง บริเวณเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๙ สาย บริเวณเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๙ สายทาง บริเวณเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๙ สายทาง บริเวณเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๙ สายทาง บริเวณเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐๐ ชุด พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็ม กระบอกฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โดส พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็ม กระบอกฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑- ๙ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา