สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 72,172 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
8 มิ.ย. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
20 เม.ย. 63คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
20 เม.ย. 63โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แชร์  
20 เม.ย. 63เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
20 เม.ย. 63นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
20 เม.ย. 63แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แชร์  
20 เม.ย. 63การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ แชร์  
20 เม.ย. 63แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน และกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน แชร์  
13 พ.ย. 62แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562  แชร์  
13 พ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
1 ก.ค. 62o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
1 ก.ค. 62o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
1 ก.ค. 62o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล แชร์  
1 ก.ค. 62o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ แชร์  
1 ก.ค. 62o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
1 ก.ค. 62o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา