สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 260 คน

เยี่ยมชม 72,135 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ส.ค. 63ปรับปรุงภารกิจ แชร์  
28 เม.ย. 63ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ประเภทสามัญ2563 แชร์  
28 เม.ย. 63การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  แชร์  
15 ม.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 แชร์  
24 มิ.ย. 62นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
24 มิ.ย. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห่า แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
24 มิ.ย. 62นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา