เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง2331 ต.ค. 62
วันลาพนักงานท้องถิ่น2728 ต.ค. 62
คู่มือวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น2323 ต.ค. 62
คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2918 ต.ค. 62
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ1818 ต.ค. 62
คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA [สพธ] (1) (1)2117 ต.ค. 62
คู่มืองานป้องกันฯ2417 ต.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงาน209 ต.ค. 62
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วย237 ต.ค. 62
คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน - อปท.192 ต.ค. 62
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 12026 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 21926 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 32526 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 42923 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 51823 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 61523 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 71522 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 81722 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 92122 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม3815 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB