เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1131 ต.ค. 62
วันลาพนักงานท้องถิ่น1528 ต.ค. 62
คู่มือวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น1223 ต.ค. 62
คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1418 ต.ค. 62
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ1018 ต.ค. 62
คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA [สพธ] (1) (1)817 ต.ค. 62
คู่มืองานป้องกันฯ1117 ต.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงาน99 ต.ค. 62
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วย117 ต.ค. 62
คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน - อปท.92 ต.ค. 62
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 11226 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 2826 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 31326 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 41523 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 5823 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 6823 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 7622 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 8622 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 9822 ต.ค. 61
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม2615 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB