สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 72,177 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ต.ค. 62สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แชร์  
28 ต.ค. 62วันลาพนักงานท้องถิ่น แชร์  
23 ต.ค. 62คู่มือวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
18 ต.ค. 62คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
18 ต.ค. 62คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA [สพธ] (1) (1) แชร์  
17 ต.ค. 62คู่มืองานป้องกันฯ แชร์  
9 ต.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงาน แชร์  
7 ต.ค. 62คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วย แชร์  
2 ต.ค. 62คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน - อปท. แชร์  
26 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 1 แชร์  
26 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 2 แชร์  
26 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 3 แชร์  
23 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 4 แชร์  
23 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 5 แชร์  
23 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 6 แชร์  
22 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 7 แชร์  
22 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 8 แชร์  
22 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 9 แชร์  
15 ต.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา