สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 72,262 คน

ระเบียบ พรบ. พรก.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 พ.ค. 52พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทม.สระบุรี จ.สระบุรี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีและเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ.2525 
19 พ.ค. 52พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520 
19 พ.ค. 52พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520 
19 พ.ค. 52พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2525 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 
ลำดับ 61-80 | หน้า 4/7 | แสดง 20 จาก 127 รายการ
เปลี่ยนภาษา