สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 72,142 คน

ระเบียบ พรบ. พรก.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 
18 พ.ค. 52พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 
15 พ.ค. 52พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
15 พ.ค. 52พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
15 พ.ค. 52พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
15 พ.ค. 52พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
15 พ.ค. 52พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
6 ม.ค. 52พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
26 มิ.ย. 51พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
26 มิ.ย. 51พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
26 มิ.ย. 51พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
26 มิ.ย. 51พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
26 มิ.ย. 51พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
26 มิ.ย. 51พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5 มี.ค. 51พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 
16 ก.ค. 50ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ 
16 ก.ค. 50ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ 
16 ก.ค. 50ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 
ลำดับ 81-100 | หน้า 5/7 | แสดง 20 จาก 127 รายการ
เปลี่ยนภาษา