สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 54,521 คน

ระเบียบ พรบ. พรก.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 
30 เม.ย. 50พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 
30 เม.ย. 50พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา 
30 เม.ย. 50พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548 
30 เม.ย. 50พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547 
30 เม.ย. 50พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 
ลำดับ 101-120 | หน้า 6/7 | แสดง 20 จาก 127 รายการ
เปลี่ยนภาษา