สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 54,544 คน

ระเบียบ พรบ. พรก.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 50พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 
30 เม.ย. 50พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548 
30 เม.ย. 50พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548 
30 เม.ย. 50พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
30 เม.ย. 50พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547 
30 เม.ย. 50ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
30 เม.ย. 50ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ. ...... 
ลำดับ 121-127 | หน้า 7/7 | แสดง 20 จาก 127 รายการ
เปลี่ยนภาษา