เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ปรับปรุงภารกิจอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงานอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่วใสภายในหน่วยงานอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB