สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 72,240 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ก.พ. 64โครงการรณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน แชร์  
28 ม.ค. 64มอบวัสดุทางการแพทย์ แชร์  
27 ม.ค. 64โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ แชร์  
13 ก.ย. 63กิจกรรม bigcleaning day ของ อถล.ตำบลบ้านเหล่า แชร์  
13 ก.ย. 63ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  แชร์  
4 ก.ย. 63รพสต.บ้านเหล่า ร่วมกับ อบต.บ้านเหล่า จัดประชุมระชาคมหมู่บ้านเพื่อหามาตรการร่วมกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก แชร์  
3 ก.ย. 63ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แชร์  
2 ก.ย. 63พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่บ้านน้ำฮอก แชร์  
31 ส.ค. 63ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย" แชร์  
28 ส.ค. 63คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน แชร์  
18 ก.ค. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุง แชร์  
17 ก.ค. 63การตรวจประเมินแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”  แชร์  
11 ก.ค. 63ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง หมู่บ้าน Zero waste หมู่ 9 จาก อบต.บ้านกวาง แชร์  
19 มิ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน แชร์  
19 มิ.ย. 63ผลการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ.2562 แชร์  
4 มิ.ย. 63การประเมินหมู่บ้าน Zero Waste ประเภทหมู่บ้านขนาดเล็ก แชร์  
25 พ.ค. 63ตรวจร้านค้า ร้านขายอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย และตลาดในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า แชร์  
3 เม.ย. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COID -9) แชร์  
3 เม.ย. 63โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคโคโรนา 2019(COVID-19) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 114 รายการ
เปลี่ยนภาษา