องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย" จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย