วันที่ 4 กันยายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำฮอก ม. 3 ร่วมกันจัดประชุมระชาคมหมู่บ้านเพื่อหามาตรการร่วมกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้างกฎระเบียบทางสังคมเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ณ วัดมณีอรัญญิการาม ม.3 การพ่นหมอกควันเป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายเหตุหากจะควบคุมดรคได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ตามมาตรการ 7 ป