วันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้มาศึกษาดูงานหมู่บ้าน Zero Waste ณ บ้านเหล่าเหนือ ม.9