วันที่  10 กันยายน  2563 คณะผู้บริหาร สมชิกสภา อบต.บ้านเหล่า พนักงานส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุน  LTC ของตำบลบ้านเหล่า