ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่าจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยกายและธรรมปัญญา) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน