อถล.ตำบลบ้านเหล่าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดทำโครงการรณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องรณรงค์งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2564