เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ระบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านเหล่า

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยทำงานแบบ สหทีม take care ผู้สูงวัยโดยร่วมกันดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยทั้งนี้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางในการดำเนินทุกกิจกรรม กลุ่มติดสังคมได้รับการดูและและจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเช่น กศน.ตำบลบ้านเหล่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า โรงพยาบาลสูงเม่น วิทยาลัยสารพัดช่าง พมจ.แพร่ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน เช่นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกาย  ในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลจากทีม CM และ CG ตำบลบ้านเหล่าครบทุกราย และทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลสูงเม่น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการดูแลด้านอื่นๆเช่นด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พมจ.แพร่ อบจ.แพร่ เป็นต้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB