เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

แชร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เพื่อส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB