สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 54,537 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

18 มีนาคม 2564 21 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมีสิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า นำกล่าวปฏิญานเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  / ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตการบริหารงาน และกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เอกสารแนบ 19 ไฟล์
159981371_926972891421368_7022496457216767833_n.jpg74.01 KB   แสดงภาพ
161229027_926973024754688_2781328314537862993_o.jpg246.21 KB   แสดงภาพ
160995149_926973571421300_2685557755876980439_o.jpg148.80 KB   แสดงภาพ
160190957_926973561421301_6371231311898160200_o.jpg158.19 KB   แสดงภาพ
160582901_926973558087968_643347046515783603_o.jpg157.67 KB   แสดงภาพ
159931625_926974254754565_273973096614760030_o.jpg184.65 KB   แสดงภาพ
160207430_926974331421224_8409367284744282179_o.jpg160.61 KB   แสดงภาพ
162126601_926974788087845_6775446731303010821_o.jpg226.19 KB   แสดงภาพ
161119382_926974678087856_7617735390749814461_o.jpg197.70 KB   แสดงภาพ
160206251_926973871421270_8664247430953787649_o.jpg209.85 KB   แสดงภาพ
160994328_926973981421259_7514989499932984994_o.jpg216.49 KB   แสดงภาพ
160184763_926980071420650_1421352428503420717_o.jpg330.53 KB   แสดงภาพ
161968964_926980001420657_4749122407329242142_o.jpg352.81 KB   แสดงภาพ
160293213_926979941420663_6255035359719591580_o.jpg307.12 KB   แสดงภาพ
160663302_926979798087344_4366515527251912882_o.jpg308.48 KB   แสดงภาพ
160972893_926979991420658_4271755502851709477_o.jpg325.01 KB   แสดงภาพ
161062349_926975014754489_7328367549902726966_o.jpg249.92 KB   แสดงภาพ
161655056_926979588087365_9180201029099115208_o.jpg427.48 KB   แสดงภาพ
162197691_926979398087384_1703201000161970514_o.jpg475.30 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา