วันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินภัยแล้งจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ในการออกตรวจประเมิน ณ พื้นที่ขุุดหนองน้ำใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลบ้านเหล่า และจิตอาสาพระราทานเข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้