วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ สถาบันเงินทุนหมู่ที่ 1 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่