วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือ์ผู้ป่วยเพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ราย รายนายสมศักดิ์ เหล่ากว้าง บ้านเลขที่ 110 ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่