วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ณ สถาบันจัดการเงินทุน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีท่านนายอำเภอศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธีเปิด