วันที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระรดน้ำดำหัวเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า