วันที่ 16 เมษายน 2564 อบต.บ้านเหล่า ได้พิจารณาจ่ายเป็นเงินให้การช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านเหล่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 11-15 เมษายน 2564 เพื่อเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือน ที่เก็บพืชผลทางการเกษตร และคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย