วันศุกร์ ที่ 23 เมย.64 เวลา 14.00 น. อบต.บ้านเหล่า ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม.ตัวแทน อปพร.ในเขตต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้มีการประชุมหารือกันในการจัดตั้งชุดลาดตระเวนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสืออำเภอสูงเม่น ด่วนที่สุด การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น เพื่อจะได้ลงปฏิบัติหน้าที่จริง ตั้งแต่วันที่ 23 เมย.2564 เป็นต้นไป โดยลาดตระเวนไปทุกหมู่บ้าน