วันที่ 28/4/2564 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านเหล่า(ศปก.ต.บ้านเหล่า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความร่วมมือตามหลัก "บวร" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านเหล่า(ศปก.ต.บ้านเหล่า) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า กับ เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า-บ้านกวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า