เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ต้อนรับคณะศึกษางานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น517 ม.ค. 63
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562315 ม.ค. 63
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น615 ม.ค. 63
โครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่ากอน(บ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย) บ้านเหล่าเหนือ ม.91026 ธ.ค. 62
กิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการ "วัดสร้างสุข" ณ วัดสิทธิวิมล ต.บ้านเหล่า1226 ธ.ค. 62
อบต.บ้านเหล่าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะ และธนาคารใบไม้ ในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 11519 ธ.ค. 62
โครงการธนาคารใบไม้1219 ธ.ค. 62
กิจกรรมเก็บขยะบริเวณฌาปนสถานบ้านเหล่าใต้2215 ธ.ค. 62
โครงการรณรงค์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน1615 ธ.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน7722 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)4818 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ 5815 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 15613 พ.ย. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่4913 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635528 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2018 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2318 ต.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓263 ต.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓283 ต.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่9119 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB