เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563819 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 25631013 ก.พ. 63
ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายตำบลบ้านเหล่า1111 ก.พ. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เด่นชัย 146 ก.พ. 63
ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศูนย์บูรณาการเกษตรข่วงฟ้า106 ก.พ. 63
นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟป่าและหมอกควัน75 ก.พ. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเหล่า830 ม.ค. 63
รับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี630 ม.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษางานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น1417 ม.ค. 63
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25621415 ม.ค. 63
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น2315 ม.ค. 63
โครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่ากอน(บ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย) บ้านเหล่าเหนือ ม.91826 ธ.ค. 62
กิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการ "วัดสร้างสุข" ณ วัดสิทธิวิมล ต.บ้านเหล่า2126 ธ.ค. 62
อบต.บ้านเหล่าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะ และธนาคารใบไม้ ในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 13619 ธ.ค. 62
โครงการธนาคารใบไม้5919 ธ.ค. 62
กิจกรรมเก็บขยะบริเวณฌาปนสถานบ้านเหล่าใต้3415 ธ.ค. 62
โครงการรณรงค์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน3215 ธ.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน9622 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)6018 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ 7015 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB