เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า522 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าปฏิบัติราชการแทน419 พ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหน้าหน้าส่วนราชการ619 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าปฏิบัติราชการแทน619 พ.ค. 63
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 716 พ.ค. 63
กิจกรรมปลูกต้นไม้315 พ.ค. 63
การประชุม​สภา อบ​ต.​บ้าน​เหล่า85 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำในทุกๆหมู่บ้าน111 พ.ค. 63
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561181 พ.ค. 63
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561530 เม.ย. 63
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอ1927 เม.ย. 63
การดำเนินการขุดลอกรื้อถอนวัชพืช พัฒนาลำน้ำแม่สาย1517 เม.ย. 63
ด่านชุมชนตำบลบ้านเหล่า1411 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 25631310 เม.ย. 63
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และขอความร่วมมือให้กับประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019569 เม.ย. 63
การจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า279 เม.ย. 63
ปฏิบัติการเฝ้าระวังและปฏิบัติการสอบสวนคุมโรค268 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COID -9)353 เม.ย. 63
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคโคโรนา 2019(COVID-19)283 เม.ย. 63
เครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การ2030 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB