เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563819 ก.พ. 63
ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนผู้สูงอายตำบลบ้านเหล่า911 ก.พ. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เด่นชัย 136 ก.พ. 63
ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศูนย์บูรณาการเกษตรข่วงฟ้า96 ก.พ. 63
นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟป่าและหมอกควัน65 ก.พ. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเหล่า730 ม.ค. 63
รับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี530 ม.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษางานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น1417 ม.ค. 63
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25621215 ม.ค. 63
โครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่ากอน(บ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย) บ้านเหล่าเหนือ ม.91726 ธ.ค. 62
กิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการ "วัดสร้างสุข" ณ วัดสิทธิวิมล ต.บ้านเหล่า2026 ธ.ค. 62
อบต.บ้านเหล่าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะ และธนาคารใบไม้ ในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 13619 ธ.ค. 62
โครงการธนาคารใบไม้5319 ธ.ค. 62
กิจกรรมเก็บขยะบริเวณฌาปนสถานบ้านเหล่าใต้3315 ธ.ค. 62
โครงการรณรงค์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน3215 ธ.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน9622 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)6018 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ 7015 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 18113 พ.ย. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่6313 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB