เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลบ้านเหล่า914 ก.ย. 63
กิจกรรม bigcleaning day ของ อถล.ตำบลบ้านเหล่า1713 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1113 ก.ย. 63
กิจกรรม bigcleaning day เก็บขยะพื้นที่บ้านน้ำฮอก78 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเพื่อช่วยกันดูแลตนเอง โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue)155 ก.ย. 63
New Normal สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน185 ก.ย. 63
รพสต.บ้านเหล่า ร่วมกับ อบต.บ้านเหล่า จัดประชุมระชาคมหมู่บ้านเพื่อหามาตรการร่วมกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก134 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม114 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่143 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง183 ก.ย. 63
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่บ้านน้ำฮอก132 ก.ย. 63
ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย"1331 ส.ค. 63
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน1928 ส.ค. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ1524 ส.ค. 63
อย่าลืม !!! ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 25632224 ส.ค. 63
ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนประชาชนฝนตกหนักหรือหนักมาก1023 ส.ค. 63
ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ซึ่งได้เกิดพายุฮีโกสฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรหลายครัวเรือน 1222 ส.ค. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมฮ่องเก๊าดู่2217 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.25632014 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2411 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB