เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น911 ส.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น177 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น115 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา628 ก.ค. 63
กิจกรรมตีเส้นจราจรและทำความสะอาดถนนจุดเสี่ยงอันตราย1223 ก.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุง1018 ก.ค. 63
การตรวจประเมินแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” 917 ก.ค. 63
การบริหารจัดการขยะต้นทาง หมู่บ้าน Zero waste หมู่ 9911 ก.ค. 63
เยี่ยมชมสวนอินทผลัม คำอินทร์153 ก.ค. 63
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25631830 มิ.ย. 63
" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด "1429 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน1719 มิ.ย. 63
ผลการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 25632419 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 21918 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่1515 มิ.ย. 63
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกกองทุน1115 มิ.ย. 63
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ.2562139 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินกิจกรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี189 มิ.ย. 63
ประชุมข้อราชการหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของหน่วยงาน185 มิ.ย. 63
การประเมินหมู่บ้าน Zero Waste ประเภทหมู่บ้านขนาดเล็ก154 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB