เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ8027 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25618127 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า8427 พ.ย. 61
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย1385 พ.ย. 61
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า15225 ก.ย. 61
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 รับการประเมินหมู่บ้านตามโครงการอำเภอสูงเม่นน่าอยู่ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน14125 ก.ย. 61
ขยะบุญครั้งที่ 1212525 ก.ย. 61
จัดเก็บขยะอันตรายและส่ง อบจ.แพร่ รอบที่ 213825 ก.ย. 61
รับเกียรติบัตรชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ระดับดีเยี่ยม13422 ส.ค. 61
รับการประเมินหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste รอบที่ 216122 ส.ค. 61
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาพของคนตำบลบ้านเหล่า13622 ส.ค. 61
โครงการขยะบุญครั้งที่ 1112022 ส.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อสม.อำเภอสูงเม่น14423 ก.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดแเชียงใหม่12023 ก.ค. 61
รับรางวัลชุมชนปลอกขยะ Zero Waste (ระดับภาค)13418 ก.ค. 61
การอบรมประดิษฐ์ของใช้จากขยะ(กล่องทิชชู)12718 ก.ค. 61
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สื่อของเล่นจากจากวัสดุเหลือใช้ความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง12018 ก.ค. 61
การประชุมเตรียมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุขและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะ11211 ก.ค. 61
การนำเสนอผลงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ12511 ก.ค. 61
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าเหนือ ม.912311 ก.ค. 61
ลำดับที่ 61-80 | 4/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB