เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบ้านดงสุระ16913 ก.พ. 62
กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน16824 ม.ค. 62
กิจกรรม Kick off แยกขยะก่อนทิ้ง17324 ม.ค. 62
การประกวดหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข16624 ม.ค. 62
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย15224 ม.ค. 62
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)การจัดการขยะของตำบลบ้านเหล่า13724 ม.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร15124 ม.ค. 62
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256217926 ธ.ค. 61
เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213814 ธ.ค. 61
รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศประเภทชุมชนขนาดเล็ก20314 ธ.ค. 61
โครงการขยะบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256117014 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี10127 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น10427 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง10827 พ.ย. 61
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ9727 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25619427 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า9927 พ.ย. 61
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย1715 พ.ย. 61
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า17725 ก.ย. 61
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 รับการประเมินหมู่บ้านตามโครงการอำเภอสูงเม่นน่าอยู่ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน17225 ก.ย. 61
ลำดับที่ 81-100 | 5/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB