สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 72,206 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล
คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”


ยุทธศาสตร์


1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนา
   -สนับสนุนการทำกิจกรรมและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน ประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   -สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ครอบครัวยากจน ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและมีคุณภาพสำหรับ อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
   -พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
   -พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตและบริการประชาชน

3. การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
   -จัดสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ ฯลฯ ให้มีสภาพดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย
   -พัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจรให้มีความสะดวกปลอดภัย

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
   -สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
   -ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมการผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
   -ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข (สุขภาพอนามัย)
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า และควบคุมป้องกันโรคติดต่อโรคระบาด
   -ส่งเสริมการกีฬา และจัดให้มีสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   -ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนและบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปปฏิบัติเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม

8. การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
แนวทางการพัฒนา
   -ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
   -จัดให้มีและพัฒนาเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ

9. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนา
   -พัฒนาระบบการประสานงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

11. การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย
แนวทางการพัฒนา
   -พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม
   -จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้ เพียงพอ และทันสมัย
เปลี่ยนภาษา