สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 72,180 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายศฤงคาร ใจทา

  ปลัดอบต.บ้านเหล่า

  0956894595

 • นายดิลกธรรม สารดี

  รองปลัดอบต.บ้านเหล่า

  0934737194สำนักปลัด

 • นางดวงนภา บังเมฆ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0879782299

 • น.ส.วิไลลักษณ์ ชุ่มดวง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางเจนจิรา สายยืด

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • นายอุษลภัสพงศ์ กองคำ

  นักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ

 • นางวรดนู เชียงลา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวกรรณิกา ยองใย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพฤธิพงศ์ ธนานุศักดิ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุทิน มณีกาศ

  คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถ)

 • นายปิยพงษ์ สมหมาย

  คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถ)

 • นายกันศร สีเทา

  คนงานทั่วไป(ยาม)

 • นางนงคราญ สีเทา

  คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

 • นางสาวภัทราภรณ์ เมืองมิ่ง

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายเดชา วงค์สม

  พนักงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • นางสมพร วรรณภิรมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0819514492

 • นางสาวทัศนีย์ ขีดดี

  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางนิตยา ผาเพียว

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนญการ

 • นางสาวพิชญาพร มูลทอง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวเนาวรัตน์ เหล่ากาวี

  นักวิชาการคลังปฎิบัติการ

 • นางสาวจิราภรณ์ ตรีรัตน์

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะ

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ กังหัน

  พนักงานจ้าง

กองช่าง

 • ว่าที่ร.ต.เสถียร เข้มขัน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  082-3869949

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นางกรรณิการ์ ชัยวงศ์แก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายชาญณรงค์ ข่มอาวุธ

  ลูกจ้างทั่วไป

 • นายภูริภัทร ภัคศุภร

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวอรณี เหล่ากว้าง

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวปริชาติ ภูพันนา

  พนักงานจ้างเหมา

กองการศึกษาฯ

 • นายเอกภูมิ ภิญโญ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  0817243302

 • นายบัญชา วงศ์ทา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวสายันณ์ มณีกาศ

  ครู

 • นางอุบลวรรณ เทพสาธร

  ครู

 • นางนงนุช กระทุมวัน

  ครู

 • นางนงลักษณ์ เนื้ออ่อน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวจันทร์จิรา ขันคำนันต๊ะ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางมรรยาท นุชปาน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางปภาดา สีดา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรรณกาญจน์ ยองใย

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายวีรชัย เหล่ากาวี

  พนักงานจ้างเหมา

กองสาธารณสุขฯ

 • นางกนกขวัญ วงค์ทา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  085-7117650

 • ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย กาทองทุ่ง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวอนัญญา ยองใย

  พนักงานจ้างเหมา

ตรวจสอบภายใน

 • -ว่าง-

  นักวิชาการตรวจสอบภายในเปลี่ยนภาษา