เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ปลัดอบต.บ้านเหล่า

 • นายดิลกธรรม สารดี

  รองปลัดอบต.บ้านเหล่าสำนักปลัด

 • นางดวงนภา บังเมฆ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • น.ส.วิไลลักษณ์ ชุ่มดวง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางเจนจิรา สายยืด

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • นายอุษลภัสพงศ์ กองคำ

  นักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ

 • นางวรดนู เชียงลา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวกรรณิกา ยองใย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพฤธิพงศ์ ธนานุศักดิ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุทิน มณีกาศ

  คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถ)

 • นายปิยพงษ์ สมหมาย

  คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถ)

กองคลัง

 • ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวทัศนีย์ ขีดดี

  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางนิตยา ผาเพียว

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนญการ

 • นางสาวพิชญาพร มูลทอง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวเนาวรัตน์ เหล่ากาวี

  นักวิชาการคลังปฎิบัติการ

 • นางสาวจิราภรณ์ ตรีรัตน์

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะ

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ กังหัน

  พนักงานจ้าง

กองช่าง

 • นายปิยพงษ์ มั่นคง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวีรวัฒน์ กาซ้อง

  วิศวกรโยธา

 • นางกรรณิกาณ์ ชัยวงศ์แก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายชาญณรงค์ ข่มอาวุธ

  ลูกจ้างทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นายเอกภูมิ ภิญโญ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายบัญชา วงศ์ทา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวสายันณ์ มณีกาศ

  ครู

 • นางอุบลวรรณ เทพสาธร

  ครู

 • นางนงนุช กระทุมวัน

  ครู

 • นางนงลักษณ์ เนื้ออ่อน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางนันทกา สายเย็น

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวจันทร์จิรา ขันคำนันต๊ะ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางนุชรินทร์ ศรีจันทร์

  ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรรณกาญจน์ ยองใย

  พนักงานจ้าง

กองสาธารณสุขฯ

 • นางกนกขวัญ วงค์ทา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย กาทองทุ่ง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0.02s. 0.75MB