เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)323
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า124
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง421
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)530
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน130
มาตรการป้องกันการรับสินบน126
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน134
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต230
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ229
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร532
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล336
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่วใสภายในหน่วยงาน235
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล945
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี233
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร122
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร523
ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563122
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า123
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล240
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง1832

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB