สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 264 คน

เยี่ยมชม 72,131 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 มี.ค. 64คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แชร์  
13 มี.ค. 64คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
5 ต.ค. 63คู่มือการจัดทำหรือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
9 มิ.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
9 มิ.ย. 63คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
9 มิ.ย. 63คู่มือขั้นตอนปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แชร์  
9 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
9 มิ.ย. 63คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แชร์  
9 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(e – Plan) แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา